Veelgestelde vragen over het burgerpanel

De gemeenteraad heeft negen raadscommissies die elk bevoegd zijn voor andere thema’s (bv. veiligheid, klimaat en stadsontwikkeling). Alle raadscommissies stelden één thema voor. En uit het stadsproject De Grond der Dingen van ARSENAAL/LAZARUS en Museum Hof van Busleyden selecteerden medewerkers van Stad Mechelen twee thema’s.
 
In totaal werden zo elf thema’s voorgelegd aan het college van burgemeester en schepenen. Uit die lijst kozen ze twee thema’s.
 
Vervolgens bepaalde de kerngroep van het burgerpanel hieruit het definitieve thema. Dat gaat over hoe je een goede mix maakt tussen een bruisende stad en een stad met voldoende rust en rustplekken. De kerngroep van het burgerpanel bestaat uit voorzitters van de gemeenteraadscommissies, medewerkers van Stad Mechelen en externe experts.
Als eerste stap loten we 5000 Mechelaars uit het bevolkingsregister. Zij zijn 16 jaar of ouder. Hen nodigen we uit om zich kandidaat te stellen voor het burgerpanel. 
 
Uit alle antwoorden die we hierop terugkrijgen, loten we nogmaals 50 Mechelaars. Hierbij houden we rekening met geslacht, leeftijd, opleidingsniveau, herkomst en de wijken en dorpen.
De loting gebeurt anoniem door een computerprogramma.
 
De verhouding in het burgerpanel tussen man/vrouw, jong/oud, opleidingsniveaus, herkomst en mensen uit het centrum en omliggende wijken en dorpen, komt overeen met die van de Mechelse bevolking.
Enkel de 50 gelote Mechelaars kunnen in het burgerpanel zetelen. Maar we communiceren regelmatig en open over het burgerpanel op Facebook, Instagram, LinkedIn en Twitter onder #2800burgerpanel. Op mechelenmakers.be/burgerpanel verzamelen we alle informatie.
 
Je kan op verschillende manieren inspraak krijgen bij het beleid. Alle bestaande manieren blijven bestaan. Meer informatie hierover vind je op mechelen.be/neem-deel-aan-het-beleid.
 
Zetel je in een adviesraad? Dan kan je samen met je raad een advies opmaken voor het burgerpanel. Meer weten? Spreek je contactpersoon bij Stad Mechelen hierover aan.

Via loting kunnen we een diverse groep samenstellen. We bereiken ook Mechelaars die niet vanzelf de weg vinden naar inspraak en participatie bij het beleid. Iedereen maakt kans om geloot te worden.

Mechelen is divers. Dat moet het burgerpanel dus ook zijn. Hoe groter de groep, hoe meer meningen aan bod kunnen komen. Tegelijk mag de groep niet te groot zijn, om efficiënt samen te werken. Het aantal is gekozen op basis van wetenschappelijke inzichten en ervaringen van burgerpanels uit andere steden.

Stad Mechelen zoekt naar nieuwe manieren om burgers te betrekken bij haar beleid. Ook Mechelaars die niet vanzelf hun stem laten horen over het beleid.  
We geloven dat ons beleid en onze stad alleen maar beter worden met de inbreng van onze burgers. Want Mechelen maken, doen we samen.

Het advies wordt na het laatste burgerpanel op 19 april voorgelegd aan de gemeenteraad. De gemeenteraad zal met het advies aan de slag gaan.

Het burgerpanel bestaat uit 50 Mechelaars die de gemeenteraad adviseren over één groot thema. Het burgerpanel komt samen in het najaar van 2020. Tijdens twee dagen dompelen experten, beleidsmedewerkers en stakeholders de leden van het burgerpanel onder in het thema. Verschillende visies, voor- en tegenargumenten komen aan bod. De leden van het burgerpanel komen samen tot een advies voor de gemeenteraad over dit thema.

Het thema van het burgerpanel gaat over hoe je een goede mix maakt tussen een bruisende stad en een stad met voldoende rust en rustplekken.

Het burgerpanel bestaat uit 50 gelote Mechelaars. De loting gebeurt anoniem door een computerprogramma. De loting houdt rekening met geslacht, leeftijd, opleidingsniveau, herkomst en de wijken en dorpen. Zo is het panel een afspiegeling van onze stad. En krijgen diverse meningen een stem.