Resultaten burgerpanel

Het burgerpanel boog zich over de vraag op welke manier Mechelen zowel een bruisende stad kan zijn, als een stad waar plaats is voor stilte en rust.

Het burgerpanel schreef 84 aanbevelingen waarmee de stad nu aan de slag gaat.De aanbevelingen gaan over concrete acties om ontmoeting tussen Mechelaars aan te moedigen, levendige buurten te maken, betrokkenheid van de Mechelaar bij evenementen, communicatie, toegankelijkheid en inrichting van stilteplekken en aandacht voor groen en water als rustgevende elementen.

Medewerkers van Stad Mechelen gingen aan de slag met de aanbevelingen. Welke aanbevelingen sluiten aan bij bestaand beleid? Welke niet? Wat zijn de voorwaarden om de aanbevelingen te realiseren? Samen werkten ze naar een document met beleidsambities en concrete acties. Dat werd goedgekeurd door het college van burgemeester en schepenen.

Resultaten

Op deze pagina vind je de resultaten van het burgerpanel.

Hoe kwamen we tot die aanbevelingen?

Tijdens drie halve dagen kreeg het burgerpanel informatie over het thema van zes experten van binnen en buiten Mechelen. Bekijk de toelichtingen van de experts.

Daarna gingen ze in gesprek en schreven ze meer dan 100 stellingen. Op die stellingen stemden ze (akkoord, niet akkoord, geen mening). Alle stellingen met 2/3de meerderheid zijn een aanbeveling voor het bestuur en de gemeenteraad.