Resultaten burgerpanel

Het allereerste burgerpanel in Mechelen heeft zijn aanbevelingen klaar. 27 Mechelaars bogen zich over de vraag op welke manier Mechelen zowel een bruisende stad kan zijn, als een stad waar plaats is voor stilte en rust.

Het burgerpanel schreef 84 aanbevelingen waarmee de stad nu aan de slag moet.

De aanbevelingen gaan over concrete acties om ontmoeting tussen Mechelaars aan te moedigen, levendige buurten te maken, betrokkenheid van de Mechelaar bij evenementen, communicatie, toegankelijkheid en inrichting van stilteplekken en aandacht voor groen en water als rustgevende elementen.

Bekijk alle aanbevelingen

Volgende stappen

Medewerkers van Stad Mechelen gaan nu aan de slag met de aanbevelingen. Welke aanbevelingen sluiten aan bij bestaand beleid? Welke niet? Wat zijn de voorwaarden om de aanbevelingen te realiseren?

Samen werken ze naar een document met beleidsambities en concrete acties. In de loop van september leggen we dit actieplan voor aan het college van burgemeester en schepenen en de gemeenteraad. Daarna brengen we het burgerpanel opnieuw op de hoogte.

Hoe zijn we tot die aanbevelingen gekomen?

Tijdens drie halve dagen kreeg het burgerpanel informatie over het thema van zes experten van binnen en buiten Mechelen. Bekijk de toelichtingen van de experts.

Daarna gingen ze in gesprek en schreven ze meer dan 100 stellingen. Op die stellingen stemden ze (akkoord, niet akkoord, geen mening). Alle stellingen met 2/3de meerderheid zijn een aanbeveling voor het bestuur en de gemeenteraad.